Wei_C3_9Fbrot_klein_2_optimized_5acba4e94bea2e46ab5422dcaefad078